Regulamin

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki każdej ze stron.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego smartready.pl realizuje WOJCIECH SKOWRONEK CITECH ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków. NIP:  6591374042 REGON: 121510990

Możesz w każdej chwili skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: kontakt@smartready.pl

Definicje

Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej także Klientem,

Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową, zwany dalej także Klientem,

Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży,

Sklep – sklep internetowy pod adresem smartready.pl, gdzie prowadzona jest sprzedaż produktów i usług

Sprzedawca –  WOJCIECH SKOWRONEK CITECH, właściciel witryny internetowej smartready.pl zajestrowanej pod adresem ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków.

Na stronie można kupić, projekt instalacji smart Home Smart Ready nazywany Produktem.

 

Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

 

Umowa na zakup produktu zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

 

Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Są one podane w polskich złotych.

W przypadku, gdy użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

 

Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt.

Zakup odbywa się bez konieczności założenia konta w Sklepie.

W przypadku, gdy strony nie postanowiły inaczej, obowiązujące się poniższe postanowienia:

W celu zakupu produktu elektronicznego lub konsultacji należy:

1) wybrać lub skonfigurować produkt (używając kalkulatora ceny), który chce się kupić spośród opcji dostępnych w Sklepie poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć “Przejdź do kasy”,

3) uzupełnić formularz podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz dane do faktury i wybierając sposób płatności,

4)  Zaakceptować regulamin – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt poprzez kliknięcie “Kupuję i płacę”,

6) dokonać płatności za zamówiony produkt.

Płatności za produkt można dokonać za pomocą płatności kartą poprzez dokonanie wpłaty przez system wybrany przez Kupującego (payu lub paypal/stripe)

Płatności należy dokonać w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia na stronie smartready.pl

Zakazane jest dostarczanie przez kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin realizacji zamówienia, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty oraz indywidualne ustalenia w formie dodatkowej umowy.

Projekt instalacji smart ready: Zakupiony produkt będzie wysłany do kupującego, nie dłużej niż 21 dni od chwili dokonania skutecznej płatności.

W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a opisem produktu, obowiązujący jest opis produktu.

Odstąpienie od umowy

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Zasady wnoszenia reklamacji:

Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

Warunki techniczne:

W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

W przypadku zarezerwowania wybranych konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/WhatsApp/Google meets).

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Postanowienia końcowe:

W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

  1. a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  3. c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4. d) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zasady dot. ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies uregulowane są w Polityce prywatności.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O GWARANCJI DO PRODUKTU “Smart Ready”

Dane do kontaktu: WOJCIECH SKOWRONEK CITECH ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków

kontakt@smartready.pl

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”